MENU

 • 26. 5. 2016

  Do galérie Miniolympiáda boli pridané fotografie.

 • 26. 5. 2016

  Do galérie brigáda v MŠ Piesočná boli pridané fotografie.

 • OZNAM O ZÁPISE A PRIJÍMANÍ DETÍ DO MŠ

                           Ziadost_o_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie_2016.DOC

  Materská škola Piesočná 2, elokované triedy na Rádiovej 52 a Vietnamskej 13, Bratislava

   

  Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie

  v materskej škole.

   

  Riaditeľka  materskej  školy  Piesočná č. 2, informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona  NR SR č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v znení  § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. rodičov a verejnosť, že  ž i a d o s t i  na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2016/2017  sa budú prijímať aj vydávať v budove MŠ Piesočná 2 Bratislava.

   

  od 2.5. do 13.5. 2016

   

  Žiadosti prijíma riaditeľka MŠ Piesočná 2 alebo zástupkyňa v čase od 7.30 h. do 16.00 h.

   Pri odovzdaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke, zástupkyni riaditeľky  k nahliadnutiu:  rodný list dieťaťa a občiansky preukaz, za účelom overenia údajov. 

   Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.júna daného roka.

   

  Prijímanie detí do materskej školy

  Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 31.6.2016

  Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

   

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné vyžiadať si na MŠ Piesočná 2, alebo stiahnuť zo stránky  www.piesocna2.edupage.org

  Podmienky prijímania detí do materskej školy určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy a zverejní ich na viditeľnom mieste.

   

  Podmienky prijatia detí do materskej školy

  Podľa § 59 ods.2  zákona  596 riaditeľka prednostne prijíma:

  • Deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku  k 31.8.2016,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré v súčasnosti materskú školu navštevujú,

   

  ďalšie podmienky schválené pedagogickou radou

  V prípade, že počet žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ bude vyšší, ako umožňuje kapacita školy budú prijaté

  • deti, ktorých súrodenec v súčasnosti navštevuje materskú školu,
  • dieťa, ktoré ku dňu 31.8.2016 dovŕšili vek troch rokov, a ktoré nemá plienky, pije z pohára,vie sa samostatne najesť lyžicou,  použije WC, oblečie si základné časti odevu.

  ·    

   

   

     Mgr. Lenka Murínová

         riaditeľka školy

   

   

  V Bratislave dňa 13.2.2016          

    

   

   

   

   

   

 • Akcie na mesiac Máj

   

   

 • Sponzori MŠ Piesočná

 • 5. 5. 2016

  Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Do galérie Recitačná súťaž boli pridané fotografie.

 • 10. 4. 2016

  Do galérie Hry na ŠD boli pridané fotografie.

 • 18. 4. 2016

  Do galérie sokoliari boli pridané fotografie.

 • 10. 4. 2016

  Do galérie Plávanie boli pridané fotografie.

 • 7. 2. 2016

  Do galérie Práce detí a výzdoba MŠ boli pridané fotografie.

 • Oznam o ŠvP

  ROZPRÁVKOVÁ ŠKÔLKA V PRÍRODE

  KRAHULE – STRED EURÓPY

  v termíne od 20.6. – 24.6. 2016

  Rozprávková škola v prírode  TRAMPTÁRIA už viac ako 20 rokov otvára pre deti svoje brány. Za siedmimi horami a siedmimi dolinami existuje kráľovstvo TRAMPTÁRIA, kde vládne radosť, detský smiech, dobrá nálada a spravodlivý kráľ Manták. Príchodom do nášho kráľovstva sa z detí stávajú malí princovia a princezničky a pani učiteľky sa zmenia na kňažné. O kopec zábavy a dni plné hier sa starajú dvorné dámy a udatný rytieri. Malí dvorania si pod ich vedením môžu vyskúšať svoju zručnosť v kráľovských remeslách lukostreľbe, divadle, šperkárstve ... Zažijú samostatnú korunováciu kráľa, môžu ukázať svoje nadanie v TALENTMÁNII, šikovnosť v súťaži 5 proti 5 stať sa autormi v tramptárijskom Hlásniku a mnoho iných hier a súťaží. Spoznajú aj okolie samotného kráľovstva. Na Krahuliach navštívia priamo geografický stred Európy a vystúpia na rozhľadňu. Malí dvorania si od nás odnesú jedinečné kráľovské zážitky a nezabudnuteľné spomienky.

  A ponúka:

  1.     Celodenný animačný program ( na 10 až 15 detí jeden animátor)

  2.     Strava 5x denne, plus celodenný pitný režim

  3.     Ubytovanie: izby s vlastným sociálnym zariadením

  4.     Zdravotná starostlivosť(prítomnosť zdravotnej sestry) plus zdravot. materiál

  5.     Materiálne vybavenie

  6.     Ceny do súťaží

  7.     Jazda na koni

  8.     Lukostreľba

  9.     Šperkárstvo

  10.  Maľovanie

  11.  Chodúle

  12.  Jazda na Plasma Car autíčkach

  13.  Tanec

  14.  Divadlo

  15.  Bojové umenie

  16.  Zdolávanie lanovej dráhy

  17.  Korunovácia kráľa a kráľovnej

  18.  5 proti 5

  19.  Talentmánia

  20.  Kráľovské bály

  21.  Rozprávková cesta do stredu Európy a na rozhľadňu

  22.  Cesta náučným chodníkom

  23. Trampolíny

  24.  Divadelné kostýmy

  25.  Osvetlenie a ozvučenie vonkajšej a vnútornej divadelnej scény

   

  Cena za pobyt 99 €

  + doprava ck Synerta transport 4x cesta tam a späť 28€ 14€ tam, 14€ späť

  Bratislava < = > Krahule

   

  FOTOGALÉRIU TRAMPTÁRIE SI MÔŽETE POZRIEŤ NA

  www.tramptaria.sk

  Aktuálne foto a informácie z každého dňa ŠVP nájdete na FB na stránke Tramptária.

   

  Program v našom kráľovstve

  – kráľovský deň v rozprávkovej škole

   

  8:00 budíček

  8:30 raňajky

  9:30 kráľovské remeslá

  10:30 desiata

  12:00 obed

  13:00 – 15:00 kráľovská siesta

  15:15 olovrant

  15:30 – 17:30 popoludňajší program – kráľovské remeslá

  18:00 večera

  19:00 – 21:00 večerný program talentmánia, korunovácia ...

   

  Odchod domov bude 24.6.2016 o 10:00h., predpokladaný príchod do BA na Vietnamskú

  ulicu bude medzi 12. - 13. hodinou.

   

  Máme ešte zopár voľných miest, info u triednych učiteliek 5. a 6 trieda.

  Nemusia ísť iba predškoláci.

   

  Tešíme sa na Vás :)

 • Prerušená dochádzka počas letných prázdnin-august

 • 18. 4. 2016

  Do galérie Divadielka a výchovné koncerty boli pridané fotografie.

 • Krádeže

 • 7. 2. 2016

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.